Møte om hold og bruk av vokterhunder i rovviltområder

Til hundeklubber i Troms.
Prosjekt Eallit Luonddus/Leve i Naturen er et 3-årig prosjekt i Troms og Finnmark som omhandler utfordringene knyttet til rovvilt, beitedyr og samfunn. Prosjektet har som målsetting å gjennomføre målrettede tiltak som kan bidra til å redusere tap av beitedyr til rovvilt. Målgruppen for prosjektet er først og fremst beitenæringene (sau og rein), men også kommuner, jegermiljøer, forskning og forvaltning er viktige målgrupper. Satsingsområdene kan grovt sett inndeles i to hovedgrupper: Uttak av rovvilt og andre forebyggende tiltak. I tillegg arbeider prosjektet mye med generell kompetansehevning samt informasjon. Les mer om prosjektet på http://www.rovvilt.net/.
Prosjektet driver også en del aktiviteter knyttet til bruk av hund (brukshunder). Dette gjelder spesielt bruk av hund til jakt på rovvilt (gaupe, bjørn), men også til søke opp døde sauer og reinsdyr (kadaversøk) samt tilsyn med sau på beite ved bruk av vokterhunder. Vi har også en og del samarbeid med Troms sau og geit og gjeterhundlaget mht bruk av gjeterhunder ved akutt nedsanking av sau ved rovviltangrep.
Vi ønsker med dette å informere om prosjektet, hvem vi er og hva vi gjør. Dere i hundeklubbene har kompetanse som vi kan få bruk for og vise versa. Noen av deres medlemmer kan kanskje være interessert i å delta på aktivitetene vi har i prosjektet vårt? Tidligere i år arrangerte vi kurs i bruk av hund til søk etter kadaver (kadaverhundkurs). De fleste av de 16 deltakerne ble senere hyrt inn for å gå kadaversøk i aktuelle beiteområder sist sommer. Nå i desember skal vi arrangere et informasjonsmøte om hold og bruk av vokterhunder (se vedlagt program).
Dersom dere vurderer noe av dette som interessant for deres medlemmer, ber vi om at dere hjelper oss å få ut informasjon. Dette kan dere gjøre ved for eksempel å legge en link til vår hjemmeside (se ovenfor). Der kan en abonnere på elektronisk nyhetsbrev fra prosjektet slik at en holdes oppdatert på våre aktiviteter, deriblant aktiviteter rettet mot hund. Det er også aktuelt å sende e-poster til dere når det er spesielle ting på gang rettet mot hund (se vedlegg). Dersom noen klubber ikke ønsker dette ber jeg om at dere gir tilbakemelding på det.
Hvis det er noe dere lurer på er det bare å ta kontakt.
Og her kommer vedlegget.
Med vennlig hilsen
Erlend Winje
prosjektleder


Postadresse:  Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 21 02
Telefax: 77 64 21 39
Mobil:     47 32 92 14
e-post:    ewi@fmtr.no
web: Prosjekt “Eallit Luonddus/Leve i Naturen”