Vil du bli blodspor dommer?

Hei
Der er stor mangel på blodspordommere og gode sporleggere. Nordland Dachshundklubb forbereder nå kurs for nye dommere på forsommeren, og tar gjerne med interesserte fra andre klubber om det er noen som ønsker å være med. Se under for nærmere opplysninger om kurset, samt  regler for utdanningen. Ta kontakt med oss dersom dere er interesserte.
mvh Nordland Dachshundklubb
Per-Terje Marthinsen
tlf. 95734369
www.nordachs.com
 
FORSLAG TIL JUSTERING: DOMMERUTDANNING PÅ BLODSPOR/FERSKSPOR
UTDANNINGSREGLER FOR ETTERSØKSDOMMER
Autorisert dommer kan dømme blodsporprøver og fersksporprøver (ettersøksprøve,
elg, hjort og rådyr) og anleggsprøve blodspor.
1. Søknad om dommerutdanning
Kandidat som mener seg egnet, sender skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon på
kvalifikasjonskrav til sin klubb eller forening, som behandler søknaden etter
klubbens/foreningens prosedyre for opptak av kandidater for dommerutdanning.
Klubb/forening utsteder en skriftlig anbefaling og videresender søknaden til NKK.
Det skal legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må ha god
erfaring med det arbeid hundene skal gjøre, og må selv ha trent og ført hund til
fersksporprøve med minimum 7 poeng og 1. premie på blodsporprøve. Kandidaten skal ha
deltatt på jakt etter hjortevilt, og ha gjennomført ettersøk av skadet hjortevilt. Kandidaten
må også oppfylle kravene til å utøve jakt.
2. Teorikurs
Kandidaten gjennomfører ”Teorikurs for utdanning av ettersøksdommere” som følger
NKK’s kurskompendium med samme tittel. Kursinstruktør skal være dommer som har
dømt regelmessig i minst 10 år. Kursarrangør/instruktør utsteder skriftlig bekreftelse på at
kandidaten har gjennomført NKK’s kurs. Kurset skal være fullført før aspirantarbeidet
påbegynnes.
3. Det skal kun benyttes dommere med bred dommererfaring til elev- og aspirantarbeider.
4. Elevarbeider
Når godkjent elevstatus foreligger, mottar kandidaten et kandidatkort som skal følge
han/henne under hele utdanningen. Her skal påføres når, hvor og ved hvilke prøver de
forskjellige funksjoner er gjennomgått, med underskrift fra dommer, NKKs representant
og prøveleder. Elevutdanningen administreres i sin helhet av raseklubb/forbund, der
kandidaten må være medlem. (Kandidaten må før elevarbeidet avlegges være direkte
medlem i NKK.- foreslåes strøket)
Deretter gjennomfører kandidaten elevarbeidet. For godkjent elevarbeid må kandidaten ha
gått for minst 3 hunder på fersksporprøve, og minst 6 hunder av 3 forskjellige rasegrupper
på blodsporprøver. Derav skal minst 1 av hundene på fersksporprøven oppnå minst 7
poeng og minst 3 hunder på blodsporprøver oppnå premiering. Eleven skal skrive
selvstendig kritikk for minst 2 hunder på ferskspor og 3 av hundene på blodspor.
Kritikkene skal gjennomgåes med dommer umiddelbart etter prøven og senere sendes
NKK.
Elevarbeid og aspirantarbeid kan avlegges på både terminfestede ordinære/samlede og
bevegelige prøver. Ett elevarbeid og ett aspirantarbeid skal være avlagt på ordinær/samlet
prøve. Det skal kun gå 1 elev/aspirant pr. dommer. For dommerelev og dommeraspirant
gjelder også regelen om at de ikke kan bedømme hund som de har ført eller trent
regelmessig gjennom de siste 6 månedene, eller er eiet av noen i deres hushold.
Alt elevarbeid skal være gjennomført før aspirantstatus kan innvilges. For tildeling av
aspirantstatus sender kandidaten klubbens/foreningens anbefaling sammen med
teorikursbevis, kandidatkort og de 5 skrevne kritikkene til NKK, som godkjenner
elevarbeidene og tildeler aspirantstatus. Kandidaten får kandidatkortet sendt i retur.
5. Aspirantarbeider
For godkjent aspirantarbeid må kandidaten ha gått for minst 2 hunder på fersksporprøve,
og minst 6 hunder av 3 forskjellige raser på blodsporprøver. Derav skal minst 1 av
hundene på fersksporprøven oppnå minst 7 poeng og minst 3 hunder på blodsporprøver
oppnå premiering.
Når et aspirantarbeid er avlagt, skal kritikkskjemaene umiddelbart etter prøven, før
dommermøtet, leveres til prøvens leder i lukket konvolutt påført følgende informasjoner:
 Dommer
 Aspirant
 Prøveform
 Prøvens referansenummer
Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspirant ute i
marken. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer
han/henne til dommer. Ved evt. tvil kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler
og forklare nærmere sin bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til
autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige data.
6. Autorisasjon
Kandidatkortet, alle aspirantarbeidene og 2 stk. passfotos sendes deretter til NKK, som
avgjør om aspiranten autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer
den nye dommeren. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal
dette påføres kortet. Det skal også påføres om aspiranten anbefales å gå opp til ny prøve
eller ikke, evt. hvor lenge aspiranten anbefales å vente.
7. Avautorisasjon
Dersom en spordommer blir avautorisert, må ny autorisasjon søkes. Det må da avlegges
nytt aspirantarbeide..
 
NORDLAND DACHSHUNDKLUBB er en av mange raseklubber tilsluttet Norske
Dachshundklubbers Forbund (NDHK) og Norsk Kennel Klubb (NKK).
Blant våre aktiviteter er blodsportrening og prøver – dette har
nærmest eksplodert de siste årene, og mangelen på dommere er svært
stor. Vi planlegger derfor kurs for kommende dommere til våren.
Kurset vil gå i Bodøområdet, og vi får en av landets aller beste på
dette området oppover som lærer. Magne Klokset er en av de ypperste
lærekrefter med svært godt omdømme både som lærer og dommer. Vi
hadde ham oppover for etpar år siden, med stor sucess – kurset
resulterte i fem nye blodspordommere som var klare til 2011sesongen.
Tre av disse var innen vår egen klubb, to fra Salten
Elghundklubb. Våre egne har i 2011sesongen
dømt tilsammen 65
prøvespor, fordelt på både bevegelige og ordinære prøver.
Kurset vi planlegger vil trolig gå helga 8 – 10 juni i tilknytning
til vår første ordinærprøve for sesongen. Det legges opp til at det
blir både teoridel og noe noe aspirantarbeider i løpet av kurset, i
tillegg til deltagelse ved gjennomføring av prøve i praksis. Det
blir også utover sesongen anledning til å gjennomføre både elevog
aspirantarbeider sammen med oss. Kostnadene vil bli omtrent selvkost
– dvs stort sett bare lærerkostnader og noe materiell.
Kurset er også svært godt egnet som utdanning av sporleggere, dersom
det er interesserte som ikke har ambisjoner om å bli dommer, eller
foreløpig ikke fyller de øvrige krav for å bli det.
Dersom dette er av interesse i deres klubb, vennligst ta kontakt med
oss snarest mulig.
Med vennlig hilsen
Nordland Dachshundklubb
PerTerje
Marthinsen
tlf. 95734369
Se mer om oss på www.nordachs.com
eller vår Facebookside