Styremøte SHK 05.11.2013

 
Tilstede: Ann Iren, Margareth, Tine, Ida, Hilde, Marte
Meldt frafall: Lena
Ikke møtt: Marlen
 
22/13                        Innkjøp av gummimatter:
Ida har fått pris på matter med 1 m bredde, til utstilling. 4200,- for 1×25 m. Ida sammenligner priser for bredere matter. Høre med Gøril om typen matte brukt i forbindelse med LP-kurs i nov.
 
23/13                        KOA, nøkkel, kontrakt, mm:
Gøril har blitt kontaktet av KOA, de ønsker at klubben har egen nøkkel til hallen, samt lage kontrakt for lån av hall. Styret foreslår Gøril som kontaktperson og nøkkelperson, og hun kan signere kontrakt med KOA neste uke. Kontrakten skal godkjennes av styret før den signeres, og den skal inn sammen med klubbens andre papirer.
 
24/13                        Bindende påmelding kurs:
Styret vedtar at kursdeltakere skal betale inn kursavgiften senest 7 dager etter bekreftet plass, og betalingsfrister skal være tidlig nok til at evt ubetalte plasser kan fylles av andre deltakere. Dersom en deltaker ikke har anledning til å delta etter betalt kursavgift, har deltaker selv ansvar for å selge plassen sin videre til ny deltaker. Kursansvarlig må informeres ved slike endringer.
 
25/13                              Rutiner for orientering innad i styret ved kontakt fra medlemmer:
Dersom et styremedlem blir kontaktet av medlemmer angående saker, skal det styremedlemmet informere resten av styret før noe offentliggjøres. Beslutninger gjøres i styremøter.
 
26/13                        Vedlikehold/drift av banen:
Innlegging av strøm på banen: Styret undersøker mulighet for innlegging av strøm på banen, og vi har kontakt med elektriker for å sette i gang dette arbeidet. Det ser lyst ut.
Brøyting av banen: Styret lager forslag til høring i klubben angående brøyting i vinter, dette sendes ut til høring hos klubbens medlemmer med kort frist.
Høringstekst angående brøyting:
Til alle medlemmer av Senja Hundeklubb
Styret hadde et møte 05.11.13 for å komme med et utspill angående situasjonen med brøyting den kommende sesongen.
Etter å ha gått gjennom forslag og ønsker fra medlemmene, samt økonomiske aspekter i klubben har vi kommet frem til en løsning vi mener er fornuftig.
Vi foreslår en maksgrense pr sesong på brøyting på 10 000kr (tilsvarer 17 brøytinger). Overstiging av denne summen anser vi som økonomisk ufornuftig med tanke på fremtidige planer for investeringer i klubbanlegget.
Vi viderefører ordningen fra i fjor og oppfordrer til god planlegging av hver enkelt trening.
Disponeringen av brøytingene kan være:
– Alternativ 1: Kun ved behov, sjekkes og avtales før treninger
– Alternativ 2: En fast ukedag + ved behov.
Gi tilbakemelding på hvilket alternativ du stemmer for.
Ved dårlige føreforhold på banen oppfordres medlemmene i år som i fjor, til å bruke andre arenaer vi har tilgjengelige, som f.eks Heimlymyra (Finnsnes), området utenfor NAF (Finnfjordbotn) og utenfor biltilsynet (Finnfjordeidet).
Vi ønsker gjerne kommenterer og innspill til dette, disse rettes til styret pr e-post (mabha.privat@gmail.com) innen 24.11.13
27/13                        Eventuelt:

  • Reparasjon av taket på container viser seg å være en større jobb enn først antatt. Må utsettes til våren.

Vedtatt midlertidig ordning: kjøpe sterk presenning og skru fast denne fast. Hilde undersøker om hun kan få tak i til god pris.

  • Leie av eksterne lokaler: Styret vedtar at det skal være en gjennomgang av lokalene før og etter kurs med representant fra klubb og utleier tilstede.

 

Møtet avsluttet kl 20.40

Ann Iren, referent