Referat styremøte 16.juni 2014

 
Tilstede: Margareth, Hanne, Hilde, Hege, Ida og Lena
Meldt frafall: Marlen
 
4. Margareth tar av personlige årsaker permisjon fra sitt verv som leder av SHK.
Styret vedtar at nestleder Hilde Sjursnes trer inn som leder, og varamedlem             Hanne Hartvigsen trer inn som styremedlem. Dette på ubestemt tid.
5. Retningslinjer/regler ang. hund på banen.
Det har fra klubbens medlemmer vært etterlyst klarere retningslinjer fra             styret ang. hvordan klubben forholder seg til hunder som utagerer på banen, og             hvordan klubben stiller seg til fysisk avstraffelse av hund.
Styret skal skrive en tekst og legge ut på hjemmeside og facebook.
6. Eventuelt.
6.1. Avgift på utstillingstreningene.
Styret har tidligere fattet vedtak på at det skal tas en deltakeravgift på alle             utstillingstreningene gjennom hele året, for å dekke inn kostnadene ved leie av innendørs lokale i vinterhalvåret. Dette har det ikke blitt opplyst godt nok      om til deltakerne, og Ida skal i fremtiden minne om dette på facebook i forkant        av hver trening.
6.2. Utgifter.
Styret godkjenner at Marte Haugen Solem går til innkjøp av LP-utstyr for             klubben (rute, kjegler, apportbukker o.l.)
Styret godkjenner at Hege Thomassen Aarsandøy går til innkjøp av Microsoft             Office for å kunne utføre sitt verv som kasserer.
 
Møtet avsluttet 21.30
Lena J. Martinsen, referent