Lover for klubben

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972
Vedtatt av årsmøtet den [ 20.03.2012]
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[xx.xx.xxxx ]
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Senja Hundeklubb, og forkortes til SHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Lenvik kommune 1 Klubben har verneting i Lenvik kommune
§1-2 Formål
Senja Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund [og utviklingen av den enkelte hunderase] . Senja Hundeklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, [og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet] .
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite
Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte [navn på klubb] og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge [navn på klubb] og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med


 
1 For lokal hundeklubb (ikke for raseklubber).
2 Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket.
Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber


 
slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap.
7 §2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7
Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er
Årsmøtet og avholdes hvert år innen [dato]. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
4 [Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall må det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet].
5 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
6 [Bruk av forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn.
7Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag]. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling


 
 
3 Navnet er valgfritt, se note 3.
4 Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.
5 Valgfritt.
6 Valgfritt – en, to eller tre muligheter.
7 Valgfritt om forhåndsstemmer kan brukes, tillates bruk av forhåndsstemmer er det mulig kun ved valg. K Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
8 – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
9 – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
10 §3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år11
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 12
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– [antall ] styremedlemmer for [antall, anbefalt: 2] år 13
– [ antall] varamedlemmer for [antall, anbefalt: 1] år
14 [Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting.]
15 – Revisor med vararevisor for [antall, anbefalt: 2] år.


8 Valgfritt. Denne posten bør behandles etter eventuelle forslag, men før valg.
9 Fristen kan utvides – men 5 uker er minimumsfrist.
10 Fristen kan utvides – men 5 uker er minimumsfrist.
11 Valgfritt.
12 Valgfritt.
13 Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping.
14 Valgfritt hvor mange.
15 Valgfritt hvilket alternativ man velger. K Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber – Valgkomite med Leder og øvrige [antall, anbefalt: 2] medlemmer for [antall, anbefalt: 2] år, samt [antall, anbefalt: 1] vararepresentanter for 1 år
16 Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
17 Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, [avlsråd18, gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør]
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen
– eller utenfor styret 19
– oppnevne representant til NKK-regionen
Kap. 5
Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.
20 Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor


 
16 Valgfritt om en ønsker større valgkomite.
17 Med funksjonstid menes rimelig overlapping
18 Hvis klubben har avlsråd.
19 Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.
20 Komiteen kan økes i antall medlemmer. K Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Årsmøtet velger revisor(er)
21 og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover
§6-1.22 §6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.
21 Kan velges flere, men må da være angitt antallet.
22 Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1.