Innkalling til Årsmøte i Senja Hundeklubb

Innkalling til Årsmøte i Senja Hundeklubb
Klubbhuset, aspelund
Tirsdag 24/3-2015, kl 1900
 
 cropped-logoshk.png
 
                                         
Forslag til Dagsorden
 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Fastsettelse av antall stemmeberettigede
 5. Valg av 2 personer til tellekorps
 6. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 7. Årsberetninger
 8. Regnskap
 9. Revisors beretning
 10. Ansvarsfrihet for styret
 11. Innkomne forslag, og forslag fra styret (Saker)

11a. Ny lov norm fra NKK
11b. Reglement årets hund.
11c. Forslag til aktivitetskalender 2015

 1. Valg (Personer)

 
Etter årsmøtet vil det bli utdeling av diverse priser og åpnet for diskusjon,
 

 1. Årsberetninger

Årsberetning for styret i Senja Hundeklubb 2014/2015
 
Styret har bestått av:
Leder: Margareth Bergersen, tok permisjon fra sitt verv i april 2014
Nestleder: Hilde Sjursnes, konstituert nestleder, har fungert som leder i perioden april til denne dato.
Sekretær: Lena Martinsen
Kasserer: Hege Thomassen Aarsandøy
Styremedlem: Kamilla Rødsand, valgt inn av årsmøtet 2014, men grunnet misforståelser valgte hun å trekke seg før konstituering av styret fant sted.
Vara: Ida Ottemo, valgt inn som vara, rykket opp til styremedlem på konstituerings møtet.
Vara: Marlen Blindheim, valgt inn av årsmøtet Mars 2014, og har fungert som styremedlem/vara etter at Leder tok permisjon.
Vara: Hanne Hartvigsen, valgt inn av årsmøtet mars 2014, og fungerte som styremedlem/vara, frem til hun trakk seg med øyeblikkelig virkning i November pga personlige årsaker.
 
Som en kan se av styrets sammensetning for perioden har det vært mye uro og forandringer innad i styret, og vi har måttet fokusere på å drifte klubben på et minimumsnivå.
Vi er et uerfarent styre og vi har hatt mange utfordringer dette året.
Det er beklagelig at vi ikke har fått satset mer på kurs og aktiviteter i de forskjellige gruppene til SHK, men vi har gjennomført våre faste treninger og holdt noen kurs. Samtidig har vi i perioden satset stort på oppgradering av klubbhuset og baneanlegget vårt. Vi har laget dreneringsgrøfter, lagt nytt dekke, og fått strøm i klubbhuset. Det har vært leid minigraver og gravd grøft til strømkabel fra lyktestolpen og ned til klubbhuset. Gravd grøft og lagt ned kabel og strøm til containeren. Klubbhuset er vasket rundt, skrapet for gammel maling og malt med to nye strøk.
Taket på containeren er midlertidig tettet, og containeren er ryddet.
Kabelvernrør er satt opp på lyktestolpene rundt banen.
Vi vil rette en stor takk til SL Installasjon og spesielt til Stian Sjurnes som har utført selve jobben med installasjon av strøm, med god hjelp/service fra TK.
Vi vil også takke Jørn Hennig Solli som stilte som maskinfører og fagmann på dreneringsarbeidet på banen.
I oktober var det avholdt et valpekurs, med Eva Liz Aandal og Connie Heim som instruktører. I Juni hadde vi et konkurranse lydighetskurs med Rune Bjerklund og Anne- Cecilie Andersen. I August var det jobbet med et Nybegynnerkurs i rally lydighet, men dette ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte.
I oktober startet Eva-Liz Aandal, Connie Heim og Oddvar Mathiassen opp en kurs gruppe, kalt ”veien til lydighets ringen, som fremdeles pågår og i November var det avholdt et konkurranselydighets kurs med Monika Kvernberg.
Ved utgangen av 2013 var det 136 medlemmer i Senja Hundeklubb, og pr 31.12.14 var det 126 medlemmer.
 
Høsten 2014 forsøkte vi å starte opp en ny gruppering, en nybegynner gruppe, som et lavterskel tilbud, ledet av Lena Martinsen og Marlen Blindheim.
Marte Haugen Solem ble valgt på medlemsmøtet februar 2014 til kontaktperson for LP/Bruks.
Undertegnede, Ida Ottemo, har sittet som kontakt person for utstillingsgruppen også denne perioden.
Vi forsøkte å starte opp en junior gruppe for ungdommer, der har Margareth Bergeresen fungert som kontaktperson og pådriver.
AG gruppen vår har vært inaktiv også i år, men vi håper det blir noe aktivitet i 2015. Ann Iren Haldorsen står som ansvarlig for denne gruppen.
 
Det har også vært arrangert medlemsfest på Shit Happens, veldig trivelig at medlemmer tar initiativ til slike happenings, vi trenger det for å styrke samholdet i klubben.
 
I denne perioden ble det også planlagt en trivselskontakt for SHK. Noen som kan arrangere ulike medlemskvelder, grillturer eller lignende. Vi ønsker å styrke samholdet og fellesskapet i klubben, og legge mer vekt på det sosiale i det å ha hund. Lena Martinsen ble foreslått som leder for gruppa, men ser seg ikke i stand til det pdd. Vi håper noen andre vil ta på seg vervet, da vi tror dette vil være et positivt innslag i klubben.
 
Ida Ottemo, for styret Senja Hundeklubb
 
Årsberetninger for grupperingene våre
 
 
Torsdagstrening:
Høsten 2014 startet vi opp med nybegynnertreninger på torsdagene. Dette er ment som et tilbud for de som ikke nødvendigvis har de største ambisjonene innen hundesport, men som vil miljøtrene og ha det gøy sammen med hunden sin. Dette har vært veldig populært, spesielt blant ferske hundeeiere. Lena Martinsen og Marlen Blindheim er ansvarlig for treningene.
 
 
Utstillingsgruppen:
I løpet av 2014 innførte vi en fast avgift på alle treninger, for å dekke inn innendørs treninger under vinder sesongen. Vi har hatt rundt 10 ekvipasjer på treninger i vinter, og går nå nesten i null på innendørs treningene. 🙂
På sommerhalvåret har vi trent utstilling på Heimlymyra på Finnsnes. Startet opp med passeringstrening rundt vannet på Finnsnes, før vi flyttet oss over på Heimlymyra og trente på å løpte venstresvinger. Dette fungerte egentlig ganske bra.
Klubben vår har også i år, som tidligere år, hatt flere sterke ekvipasjer ute i ringene og representert oss!
Vi har vunnet noe helt vanvittig med RES CERT/CERT, BIR og BIM, og en hel del plasseringer både i gruppene og i best in show. Vi har til og med fått hentet hjem noen vinnertitler!
Vi har all grunn til å være stolte over våre prestasjoner i år.
Jeg har jobbet litt med et nytt reglement for konkurransen ”årets hund”, og satt opp et forslag til årsmøtet.
Årets utstillingshund har vært kåret i flere år allerede, men fra og med i år har styret besluttet at vi skal kåre både beste hanhund og beste tispe, utstilling.
Vinnere av disse utmerkelsene vil offentliggjøres etter årsmøtet.
 
 
LP/Bruks
Gjennom hele 2014 har det vært faste ukentlige LP treninger på banen til SHK, hver mandag har vi hatt trening hele året så sant vær og føre har tillatt det. Det har også vært trening i helgene når medlemmene har tatt initiativ til dette.
I vinter halvåret var det fast trening på Rødbergodden fort hver lørdag.
Høsten 2014 var en aktiv trenings høst, med faste aktiviteter;
Mandager var det LP trening for alle uansett nivå
Onsdager var det bronsemerke trening.
Det blei lagt ut invitasjon til rally lydighets kurs 15 – 17 August med Hege og Roger fra Narvik, men dette kurset ble ikke gjennomført da det ikke var nok påmeldte.
Vi prøvde oss på en skogs/brukshund dag, men oppmøte var dårlig.
Vi har hatt ekvipasjer fra Senja Hundeklubb som har reist rundt og konkurrert både i Norge og Sverige. Et høydepunkt for en del av oss var nok turen til Luleå i Sverige. Både supportere og konkurrerende ekvipasjer hadde noen varme flotte dager hos vår gjestfrie nabo.
 
Kontaktperson Brukshundgruppen, Marte Solem, for SHK
 
 

 1. Regnskap

Se eget vedlegg.
 

 1. Revisors beretning:

Revisjonsberetning for 2014
 
Jeg har revidert årsregnskapet 2014 for Senja Hundeklubb, som består av dagbok, resultat og balanseregnskap.
Regnskapet er ført greit og lett forståelig. Det viser at årets underskudd på kr 25445,94 er dekket inn med oppspart egenkapital. Dette er riktig i forhold til de bokførte verdier.
 
Jeg anbefaler årsmøte å godkjenne klubbens regnskap for 2014.
 
Viggo Meier
Revisor
 

 1. Ansvarsfrihet for styret:

Avgått styre ber om ansvarsfrihet for den perioden de har fungert.
 
 

 1. innkommende forslag og forslag fra styret

11.a Ny lovnorm fra NKK
 
 
 
 
Lover for Senja Hundeklubb stiftet 17.05.1972
Vedtatt av årsmøtet den 24.03.2015
 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[xx.xx.xxxx ]
 
Kap 1 Innledende bestemmelser                                                   
 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Senja Hundeklubb, og forkortes til SHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser. Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Lenvik kommune
Klubben har verneting i Lenvik kommune
 

 • 1-2 Formål

Senja Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Senja Hundeklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.
 
 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

 
 
Kap 2 Medlemskap og krav til dette                                             
 

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
 

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.
 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Senja Hundeklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Senja Hundeklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 
 
 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
 
 
Kap 3 Organisasjon                                                                                  

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31 mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Godkjenne budsjett for neste år
 6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
 7. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
 8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 9. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 1 varamedlemmer for  1 år

 

 • Revisor med vararevisor for 2 år.
 • Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for  2  år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.                                                                                       

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.
 • oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                                          

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
 
Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                           

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
 
11b. Reglement Årets hund
Forslag til nytt poengsystem ”årets utstillingshund”
For at utregningen skal bli litt enklere enn den har vært frem til nå, foreslår jeg at kun de 3 beste utstillingene til hver hund gjelder.
 
Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultater og nødvendig dokumentasjon.
12poeng for BIR, 10 poeng for BIM, 8 poeng for 2BHK/BTK, 6poeng for 3BHK/BTK, 4poeng for 4BHK/BTK
I tillegg får hunden 1poeng for hver slåtte hund.
 
11c. Aktivitets plan 2015
LP kurs med Line Sandstedt mars 2015
Valpekurs i april, Lena Martinsen og Marlen Blindheim
LP og AG stevne i Tromsl, første helga i mai
Bruksstevne, juni 2015
Retriever jakt kurs, sommer
Valpekurs høst
Hverdagslydighetskurs
Nkk instruktørkurs, trinn 1, september-november, i samarbeid med NTBK
LP og AG stevne i Tromsø, oktober 2015
 
 

 1. Valg (Personer)

 
Innstilling fra valg komiteen . 1. mars 2015
Da styret setter seg selv, har vi valgt å kun rolle sette leder.
Hovedstyrets medlemmer
Leder: Tine Søttar Hanssen , Velges for 2 år
Styremedlemmer:
Hilde Sjursnes, Ikke på valg
Hege Aarsandøy, Ikke på valg
Connie Heim, Velges for 1 år
Oddvar Mathiassen , Velges for 2 år
Vara medlemmer:

 1. Eva-Liz Aandal , Velges for 1 år

2.Lena Martinsen, Velges for 1 år
3.Gøril Johansen, Velges for 1 år
Valgkomité
Ida Ottemo
Lena Martinsen
Anne-Britt Andreassen
Andre kontaktpersoner
Bruksansvarlig: Marte Haugen Solem ( ikke svart enda)
Utstillingsansvarlig; ?
Webmaster Eva-Liz post@senjahundeklubb.com
Kandidat for revisor; Viggo Meier og Mari Mathiassen