Referat fra styremøtet 14.mai 2015

STYREMØTE SHK 14.5.2015. kl 18.30
Tilstede: Tine, Oddvar, Connie, Eva-Liz, Lena, Gøril og Marte.
Meldt frafall: Hege og Hilde
12/15 Godkjenning av innkalling
Ingen bemerkninger

13/15 Innkommet sak: Støtte til kurs/konkurranser
Klubben ønsker å støtte deltagelse på kurs, som øker den formelle kompetansen i klubben. Dette kan for eksempel være NKK`sinstruktørkurs.
Diskusjon: «Søknad om støtte kan vurderes etter endt godkjenning av fullført kurs.
Støtte kan innvilges etter vurdering av medlemmets engasjement i forhold til klubben og interesse i forhold klubbens aktiviteter og vedtekter.
Medlemmet forplikter seg ved mottagelse av støtte til å avholde 3 kurs i regi av klubben. Hvis dette ikke innfris, skal mottatt støtte tilbakebetales.»
Drøfting av retningslinjer ifht klubben.
Styret holder saken åpent til neste styremøte
 
13/15 b Skal klubben dekke en del av kostnadene til medlemmer, som profilerer klubben utad?
Om medlemmer profilerer klubben på en positiv måte og bruker profilerings klær, som viser til SHK, kan klubben gå inn med dekning av en del av kostnadene ved deltagelse på «store stevner». Styret vurderer hver enkelt søknad.
14/15 Evaluering av LP/AG stevnet
Vel gjennomført
Må bestilles flere lp merker og rosetter!
15/15 Utstillingskurs
Styret ønsker innspill fra utstillingsgruppa om dette er ønskelig.
Forslag framgangsmåte:
Alle våre medlemmer kan ta initiativ til kurs
Styret skal på forhand ha informasjon om:

  • Hva opplæringen går ut på.
  • Enkelt budsjett
  • Kurset skal legges inn på Studieforbundets hjemmeside www.naturogmiljo.no. Dette må gjøres før kursstart
  • Ønskes det hjelp fra styret i forbindelse med kurset

16/15 Sponsoravtaler for medlemmer
Tine arbeider med saken

  • Vi har avtaler med Buddy på 10 % rabatt på produkter utenom for
  • Navigare har vi rabatt på spesifikke produkter
  • Finnsnes Dyreklinikk er en av våre samarbeids partnere.
  • Arrak Outdoor får vi rabatt på spesifikke produkter og de støtter oss med premier o.l.

17/15 Sporkurs
Marte Solem har tilbudt seg å avholde sporkurs. Marte tar seg av planlegging og gjennomføring
18/15 Klubbens info folder
Sees på til neste møte for vurdering av «oppfriskning».
19/15 Arrangere Rally lydighets stevne neste sesong
Eva-Liz undersøker muligheten for å legge inn rally, samme dag, som lp stevnene.
20/15 Innkommet sak: Godtgjørelse for interne instruktører
Det bør vurderes om satsen i dag er for lav sammenlignet med NKK`s minstesats og utgifter i forbindelse med innleie av eksterne instruktører.
Styret avventer avgjørelse i saken til neste styremøte.
Møtet avsluttet 20.30
Eva-Liz, referent