Referat Årsmøte Senja Hundeklubb

 
Referat Årsmøte Senja Hundeklubb
Avholdt 13.03.16
Klokken 12.00 på Klubbhuset til Senja Hundeklubb
Referat kommer under hver sak, merket med uthevet kursiv skrift.
 
Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent * Referat: Tine Hanssen valg til møteleder, Connie Heim referent
 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden *Referat: Ønske om å behandle punkt 10 aktivitetsplan for 2016, før punkt 8 Budsjett 2016. Godtatt.
 3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede *Referat: 8 stemmeberettiget på møtet
 4. Valg av tellekorps *Referat: Tellekorps: Marte Solem og Morten Bondestad
 5. Valg av personer til å underskrive protokoll *Referat: Morten Bondestad og Lena Martinsen
 6. Årsberetning
 7. Regnskap med revisors beretning
 8. Budsjett 2016
 9. Behandling av saker for årsmøtet
 10. Aktivitetsplan 2016
 11. Kåring av årets hund
 12. Valg

 
Styret i Senja Hundeklubb har i 2015 bestått av følgende personer
Leder: Tine Marie Søttar Hanssen
Hilde Sjursnes (trakk seg fra styret tidlig vinter 2015 av personlige årsaker)
Connie Heim
Eva-Liz Aandal
Hege Thomassen Aarsandøy
Vara:

 1. Oddvar Mathiassen
 2. Lena Martinsen
 3. Gøril Johannesen

Da Hilde trakk seg, flyttet Oddvar Mathiassen opp som styremedlem.
 

 1. Årsberetninger

Årsberetning fra styret:
Året 2015 har vært et år med høy aktivitet, det har blitt avholdt en mengde kurs, stevner og dugnadsarbeide.
Det har i 2015 blitt bygget ny vei ned til klubben, banedekket og dreneringsarbeidet er ferdigstilt. Det har blitt anlagt en stor parkeringsplass, som i 2016 skal ferdigstilles. Det er også sådd i et område som skal utvikles slik at klubben har gressbane å trene på i fremtiden.
I 2015, som tidligere år, har vi hatt noen sosiale sammenkomster. Det ble feiret 17.Mai med grilling og kos, førjulsfest på Shit Happens og en romjulstrening med koldtbord. Det er veldig trivelig når medlemmene kan samles til trening og sosialisering både med og uten hund. Dette anser vi som veldig viktig for å styrke det sosiale samholdet i klubben.
Lena Martinsen har tatt hovedansvar for nybegynnertreninger, ett lavterskel tilbud som har blitt veldig godt mottatt.
Det har i 2015 blitt avholdt NKK Trinn 1 instruktørkurs i sammarbeide med NTBK, der Tine Marie Søttar Hanssen og Lena Martinsen har deltatt. Begge er nå godkjente NKK Trinn 1 instruktører.
Det har også blitt startet opp, etter ett nybegynner kurs, en egen treningsgruppe for Rally Lydighet. Dette er en veldig positiv utvikling for klubben.
For styret
Tine Marie Søttar Hanssen
 
Årsberetning Utstilling:
*Referat: Ikke innkommet fra utstillingsansvarlig.
 
Årsberetning Brukshundgruppa:
2015 har vært et aktivt år i brukshund gruppa. Det har vært gjennomført faste treninger, spontane treninger, kurs, stevner og vi har hatt aktive ekvipasjer som har deltatt i konkurranser både i Norge og Sverige. Det positive er at det dukker stadig opp nye initiativ. I tillegg til LP og nybegynner treningene har det vært tatt initiativ til både jakt/apporterings –  og rally lydighet trening. Artig når medlemmer tar tak i det de har lyst til å holde på med og setter i gang, på den måten får vi et bredt spekter med aktiviteter i klubben.
FASTE TRENINGER:

 • Mandager LP trening
 • Tirsdag Rally lydighet (oppstart november 2015)
 • Onsdag Nybegynner trening
 • Anna hver lørdag/søndag trening inne på Rødbergoddenfort.

I vinter halvåret var det til tider få som trente LP på mandagene, men så lenge det var interesse ble det gjennomført. Vår, sommer og høst var interessen større naturlig nok da det er konkurranse sesong og mer behagelig temperaturer. Rally lydighet treninga hadde relativt godt oppmøte fram mot jul. Nybegynner treningene er populære, men også her er oppmøte litt varierende. Oppmøte på Rødbergodden har også vært til dels variabelt, det har nok mye med kjøre lengden og temperaturen inne i hallen å gjøre.
 
SPONTANE TRENINGER:

 • LP treninger i helger
 • Jakt/apporterings treninger

På LP treningene i helgene var det relativt godt oppmøte. Her ble det lagt opp treninger etter initiativ fra medlemmene med forskjellige temaer/fokus fra gang til gang.
Jakt/apporterings treninger er gjennomført både på banen og området rundt, men også noen treninger er gjennomført ute i terrenget. Det er oppretta en side på face book som heter “Senja HK retrieverjakt” for de som er interessert.
 
KURS:

 • 6-8 Mars LP Kurs med Line Sandstedt, måtte avlyses pga. flystreik
 • 14 Mai Jakt/apporteringskurs med Berit W. Hergot
 • 26-29 Juni LP kurs med Line Sandstedt, avlyst pga. for liten interesse
 • Mai /Juni valpe kurs med Tine og Lena
 • 17 Juni Jakt/apporteringskurs med Berit W. Hergot
 • 12-14 Juni grunnleggende sporkurs med Marte, avlyst pga. for liten interesse
 • Sept/Nov Instruktørkurs NKK trinn 1 i samarbeid med Narvik trekk- og brukshundklubb
 • Aug/sept Valpekurs med Tine og Lena
 • 20-22 Nov Rally lydighetskurs med Hege og Roger Fredriksen

STEVNER:

 • 2 Mai LP, AG, AG hopp i Tromsø​
 • 6 Juni bruks stevne på hjemmebane, avlyst pga. liten interesse
 • 29 og 30 August Bruks stevne på hjemmebane
 • 26 September LP, AG AG hopp i Tromsø

Det er blitt arrangert mange kurs, treninger og diverse stevner. Senja hudeklubbs aktive ekvipasjer har i 2015 oppnådd gode resultater i mange klasser, og vi har en ekvipasje med i rekrutt troppen i LP. Gode resultater er viktig og artig, samtidig må vi ikke glemme det som holder liv i hundeklubben vår; samhold, initiativ og dugnadsinnsats. Når mange bidrar litt hver så får vi mye gjort og det er blitt mye gjort i 2015.
Miljøet vi har er kjempe viktig, tilbakemeldingene etter deltagelse på stevner og stevner vi har arrangert har vært utelukket positive i år: Dere er en kjempe gjeng som det er trivelig å være sammen med.
Vi har hatt det sosialt og mye artig uansett om det har vært treninger, kurs eller stevner med til tider mye bål og masse mat. Det har blant anna vært 17 Mai trening og romjulstrening med tilbehør, noe som styrker miljøet. Takk til alle gode ideer, initiativ og deltagelse i 2015.
 
For brukshund gruppa
Marte Solem
 
*Referat: Årsberetninger som var innkommet ble godt mottatt. Det har i 2015 vært veldig høy aktivitet i SHK. Positiv tilbakemelding fra årsmøtet vedrørende initiativ til NKK trinn 1 instruktør utdanning innad i klubben.
Det ble tatt opp av initiativtaker en diskusjon rundt prøveprosjektet med privat leie av banen (frem til nyttår 2015), vedkommende forklarte initiativet: H*n ønsket å la LP Elite utøvere i klubben få alene trening, det var også forsøkt å få en treningsgruppe for øvrige klasser LP men det var lav respons. Positiv tilbakemelding fra årsmøtet om tilbud til klubbens elite utøvere.
I behandling av forespørselen ble det i styret diskutert hvorvidt man skal leie ut banen uten innsikt i aktivitet. Ved utleie av banen ønsker styre innsikt i aktivitet, for å unngå at det arrangeres noe på klubbens område som SHK ikke kan stå for.
 
Se eget vedlegg
*Referat: Revisorberetning godkjent
Det ble stilt spørsmål ang poster: medlemskontingent gått ned fra 2014, dette har sannsynlig bakgrunn i av at ny NKK klubb er godkjent i vår region. Det ble diskutert rundt utgifter/inntekt som var ført på administrasjon. Dette ble avklart. Ønske for 2016 om et mer oversiktlig sluttregnskap slik at klubbens medlemmer får bedre oversikt over hvor inntekter/utgifter går. Dette tas til etterretning av styret, og rettes opp i regnskap for 2016.
Positivt ang høy inntekt på kurs for 2015.
8.
Forslag til budsjett 2016, se eget vedlegg.
*Referat: Budsjett godkjent. Forslag om å selge klubbens aggregat, styret tar dette videre.
Forslag om å bruke interne instruktører for å spare kostnader ved avholding av kurs.
 
9.

 1. a) Forslag om å øke klubbens grunnkontigent f.o.m 1.1.17, fra nåværende pris kr. 200,- til kr. 250,-.

*Referat: Enstemmig vedtatt

 1. b) Nye regler for kåring av årets hund i de respektive hundesportene som aktivt utøves av klubbens medlemmer. Disse vil være gjeldende fra og med 1.1.16.

Det ble lagt ut et forslag på høring 20.9.15, der medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill. Styret har ikke mottatt noen innsigelser eller tilbakemeldinger på mail, og anbefaler derfor årsmøtet å godkjenne forslaget som ble lagt ut på høring. Vi anbefaler også at det godkjennes at Rally LP blir inkludert i samme kategori som LP, med likt poengsystem.
*Referat: Ingen innvendinger på foreslåtte regler for årets hund. Godkjent at disse skal være gjeldende fra 1.1.16. Forslag om at de tre beste resultatene pr år, også skal gjelde for årets hund utstilling ble godkjent. Nye regler for årets hund legges ved årsmøtereferatet i eget vedlegg.
 
10
Forslag til aktivitetsplan 2016
 
Feb 2016:            Minivalpekurs ved Lena og Tine
April 2016:          Kurs i Rally LP, for nybegynner og videregående.
30.4-1.5:             Dobbelt LP og Rally LP stevne
Vår 2016:            Valpekurs
28 Mai:                               Aktivitet i forbindelse med “Hundens Dag” 6.8-7.8:           Dobbelt NBF stevne
Høst:                                   Valpekurs
3.9-4.9:                              Dobbelt LP og Rally LP stevne
Det blir i 2016 også endel dugnad for å samle inn penger til klubben, da styret jobber mot videre oppgradering av klubbens anlegg. Styret håper flest mulig har mulighet å bidra til denne videreutviklingen.
*Referat: Minivalpekurs gjennomført med 7 deltakere, positiv tilbakemelding. Bra initiativ for å ivareta de som anskaffer valp på vinteren.
Rally LP kurs, fortsettelse av kurs avholdt november 2015.
Forslag til aktivitet på Finnsnes, positivt for å profilere SHK. Tidligere år vært søk, presentasjon av hunderaser, apportering. Aktivitet for «Hundens Dag» avklares nærmere arrangementet.
Andre arrangementer/kurs kan arrangeres etter behov, utover det som pr i dag står i aktivitetsplanen. Henvises også til vedtak om at alle klubbens medlemmer kan arrangere kurs, ved å sende forslag til styret med plan og budsjett for gjennomføring.
Det ble startet en diskusjon angående å opprette et eget tilbud for klubbens elite utøvere i LP. Årsmøtet er svært positiv til at de som trener på et så høyt nivå skal ha et eget tilbud i klubben, da det i dag er et veldig bredt tilbud i klubben, men ikke noe rettet spesifikk på de som trener på et slikt høyt nivå. Viktig for å ivareta disse utøverne på en positiv måte. Forslag fra årsmøtet om å videreføre tidligere privatleid banetid, over på en elite gruppe. Da blir lørdags formiddager forbeholdt eliteekvipasjer, frem til kl 13.00. Etter kl 13.00 er banen åpen for alle.
Dugnad 2016: Loddsalg for å generere inntekt til videre oppgradering av klubbens område. Flytting av hytte/ innlegge vann og avløp, ferdigstille parkeringsplass, sette opp plasthall.
Flytting av hytte er høyt prioritet da den trengs å stabiliseres. Deretter blir innlagt vann og avløp den viktigste saken å jobbe for. Mange muligheter for å realisere dette, må avklares med kommunen hvilke muligheter vi har. Ønsker å gjøre det så kostnadseffektivt som mulig. Styret fortsetter jobben med å utarbeide en plan og budsjett for gjennomføring. Om mulig så startes arbeide med oppsetting av hall også i 2016, men er ikke en hovedprioritet.
Også diskutert hvor hall kan settes opp, undersøke muligheter for tinglysning av bruksrett på naboeiendom der det blir praktisk å sette opp en hall.
 
11.
Kåring av årets hund, blir presentert på Årsmøtet.
*Referat: Årets hund Bruks ble Soltrollets Fat Bob Ice, eier Connie Heim. Klubben gratulerer!
Årets hund Utstilling: Styret ber årsmøtet om tillatelse til å bruke de nye reglene for Utstilling med tilbakevirkende effekt for 2015, da det for året 2015 ikke er regler som lar oss kåre årets hund. Dette godkjennes av årsmøtet. Årets Hund utstilling blir presentert når utregning er ferdig.
12.
Valg
Ikke på valg denne perioden: Tine Marie Søttar Hanssen og Eva.Liz Aandal.
Det skal velges ett styremedlem for ett år, og to styremedlem for to år.
Tre vara medlem for et år.
Det anbefales at styret konstituerer seg selv etter valget.
På valg som styremedlem:

 • Connie Heim
 • Ellen Falung
 • Hege Aarsandøy

På valg som vara:

 • Lena Martinsen
 • Bjørn-Ståle Sørensen
 • Morten Bondetad

På valg til valgkommite:

 • Gøril Johansen
 • Maria Sveberg
 • Vara: Katrine Sivertsen

 

 • Da Marte Solem ikke ønsker å fortsette som ansvarlig for Brukshundgruppa, er Lena Martinsen på valg som ny ansvarlig.
 • Nåværende ansvarlig for Utstillingsgruppa, Ida Ottemo, har sakt ja til å fortsette om dette er ønsket.

 
*Referat: Valg styremedlem, alle valgt inn ved akklamasjon. Styret konstituerer seg selv på første styremøte, etter årsmøtet.
Valg varamedlem: Bjørn-Ståle trakk seg fra valget. Hilde Sjursnes sa ja til å stille.
Første vara: Hilde Sjursner, Andre vara: Lena Martinsen, Tredje vara: Morten Bondestad. Alle valgt inn ved akklamasjon.
Valg komité: Gøril Johansen og Marie Sveberg. Vara: Katrine Sivertsen. Alle valgt inn ved akklamasjon.
Lena Martinsen valgt som ny brukshundgruppe ansvarlig.
Ønskelig at styret utarbeider en definisjon på hva rollen til brukshundgruppeansvarlig er.
Ingen innvendinger på at Ida Ottemo fortsetter som Utstillingsansvarlig.