Referat fra styremøtet 29.Juni 2016

Styremøte SHK 29.06.2016 kl. 18.00
Tilstede: Tine, Ellen Connie og Eva-Liz
Meldt frafall: Hege og Gøril
8/16 Godkjenning av innkalling
Ingen bemerkninger
9/16 Valg av møteleder
Tine
10/16 Evaluering av vår stevnene i lp og rally
Økonomi: Stevnene gikk med netto overskudd
Noe problematisk i forkant å få medlemmer til å stille opp
En god del jobb i forkant og etterkant med arraen og utdaterte papirer tilsendt fra NKK
Bør være satt av lengre tid mellom lp og rally
Leder undersøker klubbens ansvar i forhold til hund, som forvolder skade. (Forsikrings dekning)
Flere positive tilbakemeldinger fra deltagere
11/16 Arbeids mal til stevner

 • Påmeldings avgifter blir satt likt med forrige stevne. Rabatt fra tredje hund med samme eier
 • En ansvarlig for arraen til lp
 • En ansvarlig for arraen til rally
 • LP gruppa ansvarlig for at utstyr er på plass til lp delen
 • Rally gruppa ansvarlig for at utstyr er på plass til rally delen
 • En person må være hovedkontakt mellom dommer og klubb for rally lydighet
 • Premie ansvarlig og dommer gaver
 • Kafe komite
 • Stevne leder
 • Parkering
 • Bane byggere
 • Skrivere-Puncher
 • Konkurranse leder
 • Dommer

12/16 NBF stevne august 2016
Påmeldings avgift blir satt til kr 380.-
Da forrige stevne gikk med underskudd, må det arbeides for at neste kan gå ut i null eller over.
13/16 Avklaringer om roller

 • Lederen har hovedansvaret for at klubben drives på en forsvarlig måte. Gjennom sin

leder stil må lederen sørge for at både styremedlemmer og klubbens øvrige medlemmer
får fremmet sine synspunkter og meninger. Leder er i tillegg hoved kontakt mellom klubb og NKK. Spesielt ansvarlig for at vedtektene blir fulgt

 • Nestleder trer inn om leder er forhindret. Samarbeid mellom leder og nestleder er svært viktig.
 • Kasserer fører regnskap og har ellers alt arbeid knyttet mot økonomi. Kassereren skal holde orden på klubbens økonomi og besvare spørsmål om økonomien fra styremedlemmer eller klubbens medlemmer. Legge frem på styremøter oversikt over klubbens økonomiske situasjon. Kasserer bør ha prokura sammen med for eksempel klubbens leder, det er disse to som bør disponere over klubbens konti.

Klubben har en kontantkasse med et lite beløp (vekslepenger) Det bør alltid følge med bilag dersom det skjer ”bevegelser” i kontantkassa.  Kurs ansvarlige skal sende påmeldings lister inn til kasserer!

 • Sekretær er referent under møter. Skriver møte innkallinger. Samler innkommende saker.

 
14/16 Sette arbeidsgruppe for utvikling av klubbens fysiske miljø

 • Forslag om opprettelse av en arbeidsgruppe for å kartlegge muligheter for gjennomføring av “visjonen” vi har angående utviklingen av klubbområdet.
 • Enstemmig vedtatt

Leder tar en plass i gruppen, og trenger en til fra styret som kan være med. Det skal også legges ut på FB at vi ønsker to medlemmer (som ikke sitter i styret) til denne gruppen. Gruppen skal se på potensielle muligheter for gjennomføring av planene, og ta dette videre til styret for endelig avgjørelse av hva som skal gjennomføres, og i hvilken rekkefølge (innenfor klubbens økonomiske ramme).

 • Styret forventer forslag over utkast til prosjekteringsplan 3 uker etter at gruppa er «satt».

14/16b  Avtale om bruksrett for område inntil klubben sitt areal

 • Enstemmig vedtatt at dette skal tinglyses
 • Leder tar initiativ til dialog med kommunen

15/16 Innkjøp av Cinderella løsning
Da innleggelse av vann og kloakk vil bli meget kostnads overskridende for tenkt budsjett ønsket styret å se nærmere på innkjøp av Cinderella forbrennings toalett.

 • Innkjøp enstemmig vedtatt
 • Tine ansvarlig for innhenting av tilbud

 
16/16 Klipping av gressbanen

 • Styret ønsker å legge aggregatet ut for salg
 • Ved salg kan denne summen brukes til kjøp av gressklipper

 
Midlertidig løsning: Ellen hører med eier av «sitte klipper» om muligheten for å slå nå
17/16 Innkommet sak
Eva-Liz ønsker å trekke seg fra sitt verv i styret.
Ingen innvendinger fra møte deltagerne.
18/16 Neste styremøte satt til onsdag 10. august klokken 18.00
 
 
 
Møtet avsluttet 20.30
Eva-Liz, referent