Protokoll Årsmøte 2016

Årsmøte Senja Hundeklubb, 19.10.2017 
Klubbhuset, Finnfjordeidet, 18.30

Dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent:
2. Fastsettelse av antall stemmeberettigete
3. Valg av 2 personer til tellekorps
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning fra styret
6. Regnskap 2016
7. Revisors beretning
8. Valg

1. Kommer forslag på 3 kandidater til møteleder, Tine Hanssen velges med klart
flertall, etter avstemming, Ida Ottemo velges som referent.
2. Det er 11 stemmeberettigede tilstede
3. Ann Iren Haldorsen Og Gøril Johansen velges til tellekorps
4. Ann Iren Haldorsen og Gøril Johansen velges til å undertegne protokollen
5. Årsberetning fra styret:
Ӂrsberetning fra styret 2016
Året 2016 var et år med mye aktivitet. Det ble gjennomført to dobbeltstevner i LP
og RL, samt valpekurs på våren og et nybegynner kurs i konkurranselydighet.
Det ble også investert i forbrenningstoalett, som et ledd i forbedring av klubbens
fasiliteter.
Mange aktive i klubben har konkurrert, og det har blitt mange gode resultater i
både LP, RL og i utstillingsringen.”
Tilføying til beretningen, Tine informerer:
”Store deler av 2017 har klubben vært uten et fullt fungerende styre, da store
deler av styret har valgt å frasi seg sine verv. Valgt inn for perioden på forrige
årsmøte var Tine Hanssen valgt til leder, ved akklamasjon, Ellen Falung, Connie
Heim, Eva-Liz Aandal og Hege Aarsandøy til styremedlemmer, Hilde Sjusnes,
Lena Martinsen og Morten Bondestad til varamedlemmer.
Relativt tidlig i perioden valgte flere medlemmer å tre av, og Gøril Johansen
trådte inn i en vara posisjon. I løpet av perioden har alle for utenom Tine Hansen,
Eva Liz Aandal og Gøril Johansen trukket seg fra sine verv, og ingen av disse er
villige til å fortsette.”
6. Regnskap
Regnskapet gjennomgås og diskuteres, godkjent uten tilføyinger.
7. Revisors beretning
Revisjonsberetning for 2016
”Jeg har revidert årsregnskapet 2016 for Senja Hundeklubb som består av
dagbok, resultat og balanseregnskap. Regnskapet er ført greit og lett forståelig.
Det viser at årets overskudd på kr 629,43 er lagt til klubbens egenkapital. Dette
er riktig i forhold til de bokførte verdier. Jeg anbefaler årsmøte og godkjenne
klubbens regnskap for 2016.”
8. Valg
Det skal velges et interim styre og en valgkomite som skal jobbe frem mot neste
årsmøte, for å få et fulltallig styre på beina.
Diskuteres litt frem og tilbake, og velges inn et interim styre på 5 medlemmer,
Oddvar Mathiassen som har sagt seg villig til å sitte i et styre, dog ikke tilstede på
møtet her, men har gitt skriftlig godkjenning til å sitte, Lena Martinsen, Katrine
Sivertsen, Ida Ottemo og Thor Hermann Sundquist.
Ida Otttemo og Marlen Blindheim velges til valgkomite og Ingunn Brunes
Ingebrigtsen til vara for denne.

Møtet hevet kl 19.12

Legg inn en kommentar