Årsmøteprotokoll 17.03.18

Årsmøteprotokoll, Senja Hundeklubb
Klubbhuset, Finnfjordeidet, 17.03.18, kl 14.00
 
Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent
 • Valgt møteleder Ida Ottemo, referent Lena Martinsen

 

 1. Godkjenning av innkalling
 • Godkjent

 1. Godkjenning av dagsorden
 • Godkjent
 1. Fastsettelse av antall stemmeberettigede
 • 12 stk

 

 1. Valg av 2 personer til tellekorps
 • Ann Iren Haldorsen og Cecilie Eidissen Husøy valgt

 

 1. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 • Ann Iren Haldorsen og Cecilie Eidissen Husøy valgt

 

 1. Årsberetninger

 

 1. Regnskap

 

 1. Revisors beretning

 

 1. Ansvarsfrihet for styre

 

 1. Innkommende saker og forslag fra styret (Saker)

 

 1. Valg (Personer)

 
 

 1. Årsberetninger

19.10.2017 ble det avholdt et ekstra ordinært årsmøte i klubben. Sittende styre hadde på dette tidspunktet valgt å fratre sine verv, så det ble valgt et interim styre, bestående av Lena Martinsen, Thor Herman Sundquist, Ida Ottemo, Katrine Sivertsen og Oddvar Mathiassen.  Interim styret har i hovedsak forsøkt å drifte klubben på daglig basis, få planlagt årsmøtet, få betalt tidligere forfalte regninger og planlegge stevner i 2018.

 • Årsberetning godkjent

 

 1. Se vedlegg.
 • Revisor går gjennom regnskap, og forklarer de ulike postene. Innspill fra revisor: Posten «Avskrivning» foreslås strøket ved regnskap ifremtiden. Posten «Kontingent» inneholder klubbens medlemsskap i NBF. Da klubben ikke har aktive medlemmer innenfor NBF, foreslås det å avslutte medlemsskapet.
 • Regnskap godkjent.

 

 1. Revisors beretning fremlegges på årsmøtet da denne ikke foreligger med underskrift på utsendelsestidspunktet.
 • Revisors beretning godkjent.

 

 1. Ansvarsfrihet for styre

Avgått styre ber om ansvarsfrihet for perioden dette har fungert.

 • Godkjent

 

 1. Innkommende saker og forslag fra styret

 

 1. a) Signatur berettigelse

Forslag om å tildele leder + ett styremedlem fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen.

 • Godkjent

 

 1. b) Forslag om oppretting av gruppe ansvarlig for planlegging/arrangering av kurs, som skal jobbe for at det arrangeres flere kurs i klubben. Denne gruppen kan fungere som et kontaktpunkt for medlemmer, der medlemmene kan komme med innspill og ønsker. I tillegg kan gruppen jobbe selvstendig med å skape et variert kurstilbud. Dette vil forhåpentligvis føre til mer aktivitet i klubben og en mer «levende» og attraktiv klubb, som har flere tilbud til sine medlemmer. Gruppen rapporterer til styret, herunder ligger å presentere et foreløpig budsjett for styret før hvert kurs, og få godkjenning fra styret før kurs annonseres for klubbens medlemmer. Gruppen vil være ansvarlig for å finne tidspunkt og kursinstruktører, samt ordne alt det praktiske rundt (reise og opphold for instruktør, påmelding, evt kurslokale, osv.). Gruppen bør bestå av 2-3 personer med ulike interessefelt innen hund og hundesport. Katrine Sivertsen og Lena Martinsen har så langt sagt seg villig til å sitte i en slik gruppe.
  • Godkjent

 
11.c) Årets hund
Forslag om å forandre reglementet for årets hund konkurransene i SHK. De siste årene har det ikke vært kåret årets hund, og reglementet pr i dag er noe uklart. Vil foreslå at påtroppende styre tar oppgaven med å lage et nytt reglement, eksempelvis årets utstillingshund, årets lp hund, årets brukshund og evt årets jakthund

 • Godkjent

 
11.d)
Forslag om å inngå avtale med TBO angående leie av innendørs treninglokale på gamle Fagernes skolen.
Katrine Sivertsen er i dialog med ansvarshavende på TBO, og forsøker å få klarhet i hvilke økonomiske forpliktelser en slik avtale vil innebære for klubben. Kan klubben dekke av utgiftene for leie av lokalet, fullstendig eller delvis?

 • Katrine underretter om at dette nå er foreløpig uaktuelt, da hennes kontakt hos TBO har sluttet i jobben. Videre undersøkelser avventes til ny ansvarshavende er på plass.
 • utgifter for leie av lokale, helt eller delvis, får styret ta en vurdering på det dersom det blir aktuelt. Om klubbens økonomi tillater at klubben dekker noe av leien, eller om alt skal dekkes av at klubbens medlemmer betaler en treningsavgift for bruk av lokale.

 

 1. Valg (personer)

Da hele styret gikk av i fjor, og det frem til årsmøtet har sittet et interim styre velges leder og to styremedlemmer for ett år og to styremedlemmer for to år, og ett varamedlem for to år, og to varamedlemmer for ett år.
Det skal velges tre medlemmer til valgkomiteen og ett varamedlem, i tillegg til revisor og vara revisor.
 
Innstilling fra valgkomiteen, 17.02.2018
 
Da hele styret skal velges inn for en ny periode, uten overlappinger, har vi valgt å velge leder og to styremedlemmer for ett år, og to styremedlemmer for to år, dette for at vi skal komme riktig ut i henhold til våre vedtekter.
 
Leder: Ida Ottemo, velges for ett år

 • Valgt ved akklamasjon

 
Styremedlemmer:
Lena Martinsen, velges for to år
Thor Hermann Sundquist, velges for to år
Miriam Rydningen, velges for ett år
Katrine Sivertsen, velges for ett år

 • Alle valgt ved akklamasjon

 
Varamedlemmer:

 1. Oddvar Mathiassen
 2. Julie Sletten Jakobsen
 3. Marlen Øvergård
  • Alle valgt ved akklamasjon

 
 
Valgkomite:
Marlen Blindheim
Erlend Winter
Ann Iren Haldorsen
Vara: Cecilie Eidissen Husøy

 • Alle valgt ved akklamasjon

 
Revisor: Viggo Meier
Vararevisor: Jan M. Karlsen

 • Begge valgt ved akklamasjon

 
Møtet hevet kl 14.45.

Legg inn en kommentar