KLUBBEN VÅR

 

 

Senja Hundeklubb er en rase-uavhengig klubb, det vil si at i vår klubb er det plass til alle! Er du nyskjerrig på hvordan vi har det, og hvordan vi trener? Stikk innom en trening eller to

 

 

 

Vi trener mye sammen, og det sosiale er et helt sentralt punkt for både to og firbeinte. Vårt formål er å fremme et positivt hundehold – til beste for hundeeiere, hunden og samfunnet rundt oss

 

 

 

Vi har treningsområde på Finnfjordeidet utenfor Finnsnes. Her arrangeres det både vanlig treninger, stevner og kurs. Klubben har et bredt utvalg av kompetente medlemmer med god kunnskap

 

 

 

Du finner klubben vår på Facebook. Der legges det ofte ut informasjon om treninger, bilder og det som ellers skjer i klubben. Ta en titt for å se hva vi driver med!

Styret består av
Leder: Iselinn Jeanett Alfredsen

Nestleder: Anette Samuelsen

Styremedlem:

 • Liv-Tone Rasmussen
 • Ingunn Aune

Vara:

 • Tove Horneman
 • Joakim Richardsen

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 07.05.1972

 

 Kap. 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

 Klubbens navn er Senja Hundeklubb, og forkortes til SHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Senja Kommune.

Klubben har verneting i Senja kommune.

 

 • 1-2 Formål

 Senja Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. SHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

 

 • 1-3 Definisjoner

 Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

 

 • 1-4 Tilknytning og organisering

Senja Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Senja Hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemmer. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

Kap. 2 Krav til medlemskap

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver til gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Senja Hundeklubbs og NKKs virksomhet samt å følge SHK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via ”Min Side” på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
 2. Strykning besluttet av styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

 • 2-4 Disiplinærreaksjoner

Nkks lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon

 • 1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes innen 31 mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever ¾ flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, epost, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

– Saksliste

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet seneste 4 uker før møtedato

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede-
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetningen.
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringer i rettidig fremmede forsalg.
 6. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 7. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2år
 • 3 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varemedlem for 1 år
 • Revisor for 1år, vara revisor for 1år
 • Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for ett år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med en angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

 • 4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelige for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
 • Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Eventuelt oppnevne representant til NKK regionens årsmøte

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av en leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor 

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovverket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskap i NKK jf NKKs lover §6-1.

 

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket mpt stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

 

 • 6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50% + 1 av de avgitte stemmene
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50% + 1 av de avgitte stemmene
 • Blanke stemmer teller ikke

Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3/4 eller et annet vedtektsfestet flertall
 • blanke stemmer teller ikke
 • Bruk er vedtektsfestet.

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler